Gegevensbescherming

Deze richtlijn voor gegevensbescherming beschrijft hoe Sleepring UG  (hier “Sleepring” genoemd) de gegevens, die u ons bij het gebruik van de websites ter beschikking stelt, verwerkt en zorgt voor de bescherming ervan volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de relevante Duitse wetten op de gegevensbescherming, in het bijzonder de Duitse wet op de gegevensbescherming, de BDSG.

De bescherming van persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail nemen wij als onderneming uiterst serieus. Om die reden voeren wij onze webactiviteiten uit in overeenstemming met de geldende wetten omtrent de bescherming en veiligheid van gegevens. Hieronder leest u welke informatie wij verwerken.

Persoonsgegevens / Gebruik

Principieel geldt voor Sleepring dat de bescherming van persoonsgegevens voor ons van het hoogste belang is. U bepaalt of u, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of klantenonderzoek of anderszins, deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Uw gegevens zijn voor uw aanvraag van belang, maar worden door u op vrijwillige basis ter beschikking gesteld. Er geldt een uitzondering voor de gevallen waarin het vooraf verkrijgen van toestemming op praktische gronden niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens toestemming nodig hebben van de betreffende persoon, dient Art. 6 lid 1 punt a van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 lid 1 punt b van de AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst noodzakelijk zijn.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting die op Sleepring van toepassing is te voldoen, dient Art. 6 lid 1 punt c van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon, dient Art. 6 lid 1 punt d van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde partij, en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het hiervoor genoemde belang, dan dient Art. 6 lid 1 punt f van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking.

Verwijderen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betroffen persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen verdwijnt. Opslag kan daarnaast pas plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgevende instanties in verordeningen, wetten of overige voorschriften naar Europees recht, die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn, is voorzien. Blokkade of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens vereist is voor het afsluiten van een overeenkomst of het uitoefenen van een overeenkomst.

Gegevensuitwisseling / Contractuele relaties met partners/derden

Bovenop de hiervoor beschreven wijzen van gebruik verstrekt het Sleepring uw gegevens aan derden, die betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling of bij opdrachten. Wij verstrekken, bijv. wanneer u een bestelling via onze website heeft verzonden, uw bestelinformatie aan partnerondernemingen en opdrachtnemers van Musikhaus Thomann, die uw opdracht verwerken en aan u leveren. Gegevens worden alleen verstrekt voor zover deze van belang zijn om uw opdracht uit te voeren, te leveren of om een aanvraag af te handelen. Persoonsgegevens worden ook aan derden verstrekt, als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevens die automatisch op onze website worden vastgelegd / Gebruiksgegevens

Wij nodigen iedereen uit om onze website gratis te bezoeken en te gebruiken en de aangeboden producten aldaar te bekijken. Als u onze website bezoekt, leggen wij de volgende algemene gebruiksgegevens vast om te kunnen beoordelen welke onderdelen van de website u bezoekt en hoe lang u daar bent:

 1. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. Het IP-adres van de gebruiker
 4. Datum en tijdstip van de toegang
 5. Websites waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze internetpagina is gekomen
 6. De op onze websites gebruikte services en functies

Deze gegevens worden toegevoegd aan de gebruiksgegevens van alle bezoekers van onze website om het aantal bezoekers, de gemiddelde doorgebrachte tijd op onze website, de opgeroepen pagina’s etc. te meten. Deze gegevens worden door ons verzameld en alleen voor interne doeleinden gebruikt.

De wettelijke grondslag voor het tijdelijk opslaan van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Wij gebruiken deze verzamelde gegevens om onze producten en diensten te beoordelen inclusief de nieuwe zaken die wij via onze website aanbieden, om het gebruik van onze website te meten en om de inhoud ervan te verbeteren.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de goede werking van de website te garanderen. Daarnaast dienen de gegevens voor ons voor het optimaliseren van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking volgens Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. In het geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dat na uiterlijk zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of vervreemd, zodat identificatie van de opvragende client niet meer mogelijk is.

De opslag van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de internetpagina absoluut noodzakelijk. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Reclame-uitingen van derden of links naar andere websites, die op onze website worden aangeboden, verzamelen eventueel gebruikersgegevens als u ze “aanklikt” of anderszins hun aanwijzingen volgt. Wij hebben geen controle over de gegevens die via reclames of websites van derden vrijwillig of onvrijwillig worden verzameld. Wij adviseren om de richtlijnen voor de privacy (“Privacy Policies”) van de betreffende websites te raadplegen, als u bedenkingen heeft bij de verzameling en het gebruik van uw gegevens.

Cookies

Evenals veel andere commerciële websites maakt Sleepring eventueel gebruik van de algemene, als “cookies” bekend staande technologie, om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de website en om er zeker van te kunnen zijn dat uw bezoek zonder problemen plaatsvindt.

Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website opvraagt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks waarmee een unieke identificatie van de browser mogelijk is wanneer de website weer wordt opgevraagd.

Onze cookies onthullen of bevatten geen persoonsgegevens. Cookies kunnen geen informatie van uw computer lezen of samenwerken met andere cookies op uw harde schijf. Cookies stellen ons in de gelegenheid om u bij een volgend bezoek aan de website te herkennen.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen:

 1. taalinstellingen
 2. geluidsvolumeinstellingen
 3. artikel in een winkelmandje
 4. schermnamen voor klantrecensies

Bij het opvragen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies en in verband hiermee geattendeerd op deze verklaring voor gegevensbescherming.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies en van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze internetsite kunnen zonder gebruikmaking van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina’s weer wordt herkend.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 1. Winkelmandje
 2. Merkenlijst
 3. Taalinstellingen en valuta
 4. Logged-in of Logged out

De door technisch noodzakelijke cookies verkregen gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

De analyse-cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de content ervan te verbeteren. Door de analyse-cookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo ons aanbod doorlopend optimaliseren.

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de verwerking van de persoonsgegevens volgens Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Als u niet wilt, dat uw browser cookies opslaat, kunt u die mogelijkheid in de instellingen van uw browser deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Het uitschakelen van de cookie-functie kan ervoor zorgen dat deze website niet optimaal functioneert. U bent eventueel niet in staat om alle mogelijkheden en informatie van deze website te gebruiken.

Registratie

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich door het invoeren van persoonsgegevens te registreren. De gegevens worden hierbij in een invoermasker ingevoerd en aan ons overgedragen en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adres
 3. E-mailadres
 4. Firma/Instituut/Band (optioneel)
 5. Telefoonnummer (optioneel)
 6. Mobiele telefoonnummer (optioneel)

In het kader van het registratie wordt de toestemming van de gebruiker voor het verwerken van deze gegevens gevraagd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is als er toestemming door de gebruiker is gegeven Art. 6 lid 1 punt a van de AVG.

Als de registratie dient voor het uitoefenen van een overeenkomst waar de gebruiker partij is of het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst, is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 lid 1 punt b van de AVG.

Registratie van de gebruiker is noodzakelijk om bepaalde content en prestaties op onze website beschikbaar te maken.

Registratie van de gebruiker voor het uitoefenen van een overeenkomst met de gebruiker of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst is noodzakelijk.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn.

Dit geldt voor de tijdens de registratieprocedure verzamelde gegevens wanneer de registratie op onze internetsite wordt beëindigd of herzien.

Dit geldt voor de tijdens de registratieprocedure voor het uitoefenen van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ook na het afsluiten van de overeenkomst kan de noodzaak bestaan om persoonsgegevens van de betrokken partij op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

Als gebruiker heeft u op ieder moment de mogelijkheid om de registratie te beëindigen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder moment via de Klantenservice of het Klantencentrum laten herzien.

Als de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst, dan is een voortijdige verwijdering van de gegevens uitsluitend mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die dit belemmeren.

Contactformulier en e-mailcontact

Op onze internetpagina bestaat de mogelijkheid om feedback te geven, contact te leggen met een live-support en aanwijzingen/opmerkingen over de bestelling te geven. Als een gebruiker gebruikmaakt van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 1. „Feedback geven“: uw bericht (voor zover dit vrijwillige informatie van u met persoonsgegevens bevat), e-mailadres (optioneel)
 2. Live-support en aanwijzingen/opmerkingen over de bestelling: alleen de gegevens die voor uw individuele supportaanvraag noodzakelijk zijn of die u in uw aanwijzing/opmerking vrijwillig meedeelt

Eventueel is het mogelijk om contact op te nemen via de op onze website vermelde e-mailadressen. In dat geval worden de met de e-mail overgedragen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In verband hiermee worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van de gegevens, die in het kader van het verzenden van een e-mail worden overgedragen is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Als het e-mailcontact wordt afgerond met het afsluiten van een overeenkomst, dan is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 lid 1 punt b van de AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient voor ons alleen ter verwerking van het contactverzoek. Bij het opnemen van contact per e-mail is de grondslag hiervan ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens hebben als doel misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de persoonsgegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende zaak definitief is afgehandeld.

Gebruik van diensten voor marketing- en analysedoeleinden

Google Analytics

Sleepring maakt op zijn websites gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die een cookie verzamelt over uw gebruik van deze website, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In geval van de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar verkort. In opdracht van Sleepring zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over deze website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten, die samenhangen met het gebruik van de website en internet, aan Sleepring als aanbieder van de website ter beschikking te stellen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser is verstrekt, zal Google niet samenvoegen met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de betreffende instelling in de software van uw browser: wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de opslag bij en overdracht aan Google van de op www.thomann.de door een cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de beschikbare browser-plug-in via de volgende link downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

U kunt als alternatief voor de installatie van de browser-plug-in de opslag door Google Analytics voorkomen, in het bijzonder in de internetbrowsers van mobiele eindtoestellen, als u op de volgende link klikt:

Google Analytics deactiveren

Hierdoor wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw toestel geplaatst waarmee in de toekomst opslag van uw gegevens door Google Analytics bij het bezoek van deze website wordt voorkomen.

Let er hierbij op dat als u cookies in uw browserinstellingen verwijdert, dit als gevolg kan hebben dat ook de opt-out-cookie van Google Analytics wordt verwijderd en eventueel door u opnieuw moet worden geactiveerd.

Verdere informatie over de manier waarop Google Analytics functioneert en de voor deze dienst relevante gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Wij willen u er bovendien op wijzen dat op onze internetpagina’s Google Analytics met Uitbreiding anonymizeIP wordt gebruikt en dat IP-adressen daarom allen verkort verder worden verwerkt, om de identificatie van personen uit te sluiten.

Integratie en gebruik van verwijzingen naar sociale media (Facebook, Google+ e.a.)

Op onze internetpagina’s, met name bij onze productaanbiedingen, zijn verwijzingen geïntegreerd naar externe sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Google+, YouTube en Twitter. Voor de internetdiensten van deze sociale netwerkdiensten zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk. Hieronder vindt u een overzicht met meer informatie over de afzonderlijke sociale netwerkdiensten.

Door onze verwijzingen op sociale mediadiensten worden geen gegevens van u aan deze diensten overgedragen. Het gaat hier om normale hyperlinks, waarover gewoonlijk geen gegevensoverdracht plaatsvindt. Wanneer u op de link klikt, wordt u direct doorgeleid naar onze sociale-media-aanwezigheid bij de desbetreffende sociale mediadienst. Een gegevensoverdracht vindt hierbij alleen plaats wanneer u bent ingelogd op uw gebruikersaccount van de overeenkomstige sociale mediadienst. U kunt dan content van onze websites direct koppelen met de sociale mediadienst of deze delen, bijv. in het geval van YouTube de video’s van ons YouTube-channel bekijken. De desbetreffende sociale mediadienst komt hierdoor eventueel te weten welke content u op onze websites hebt bekeken.

Voor de door Sleepring gelinkte sociale mediadiensten zijn uitsluitend verantwoordelijk:

 • voor Facebook en zijn internetpagina’s Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • voor Instagram en zijn internetpagina’s Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • voor Pinterest en zijn internetpagina’s Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • voor Google+ en zijn internetpagina’s Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • voor YouTube en zijn internetpagina’s YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
 • voor Twitter en zijn internetpagina’s Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA;

Meer informatie over het doel en de mate van inwinning van gegevens en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door de desbetreffende sociale mediadienst vindt u in de bepalingen over gegevensbescherming van de desbetreffende sociale mediadienst. Deze kunnen op internet worden bekeken:

Op de vermelde links vindt u onder andere ook informatie over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy en over uw verdergaande rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door de desbetreffende socialenetwerkdienst.

Facebook-remarketing

Op onze websites maken wij gebruik van „Vanilla Custom Audiences Pixel“, een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Met behulp van deze dienst kunnen wij onze klanten via het Facebook-netwerk direct benaderen, doordat zogeheten Facebook-ads (advertenties) voor bezoekers van onze websites worden ingeschakeld, als u het sociale netwerk Facebook bezoekt.

Hiervoor hebben wij op onze websites zogeheten remarketing-pixels van Facebook geïmplementeerd. Het gaat hierbij om code-snippets die in staat zijn uw browsertype via de browser-ID – de individuele vingerafdruk van uw browser – te identificeren en te herkennen dat u onze websites hebt bezocht en wat u precies bij ons hebt bekeken. Bij het bezoek van onze websites wordt door middel van de pixel een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook gemaakt. Facebook is in staat u te identificeren aan de hand van de browser-ID, aangezien deze met uw andere bij Facebook opgeslagen gegevens met betrekking tot uw gebruikersaccount worden gecombineerd. Facebook levert vervolgens geïndividualiseerde, op uw behoeften afgestemde advertenties van ons aan in uw Facebook-tijdlijn of op een andere plaats van Facebook.

Wij zijn zelf niet in staat om u via de Facebook-pixel persoonlijk te identificeren, aangezien er behalve uw browser-ID geen verdere persoonsgegevens via de remarketing-pixels van Facebook bij ons worden opgeslagen.
Verdere informatie over de Custom Audiences van Facebook, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze dienst en het privacybeleid van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt het gebruik van Facebook-remarketing deactiveren, als u op deze link klikt.

Alle diensten worden voor reclame- en marketingdoeleinden ingezet om het aanbod van Sleepring aantrekkelijker vorm te geven. Net als hiervoor is beschreven bij de afzonderlijke diensten nemen wij uw recht op privacy serieus, waarbij u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van alle diensten en wij u vooraf informeren over deze aanwijzingen over de gegevensbescherming. De wettelijke grondslag voor de hiervoor genoemde gegevensverwerkingsprocedure is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Door informatie in deze aanwijzingen over de gegevensbescherming en het aan u gegarandeerde recht van bezwaar is uw recht op privacy voldoende beschermd.

Veiligheid

Sleepring neemt maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang of onbevoegde publicatie en doorgave.

Sleepring beschermt de door ons ingewonnen klantgegevens door opslag op servers die zijn beschermd met een wachtwoord en zogenaamde “firewalls”, die gebruikmaken van coderingstechnieken tegen onbevoegde toegang.

Sleepring doet zijn uiterste best om overeenkomstig de huidige technische mogelijkheden u een veilige omgeving te bieden voor het afsluiten van overeenkomsten, maar kan geen absolute veiligheid van uw gegevens garanderen.

Wij doen een beroep op u om alle mogelijke maatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens, wanneer u zich op internet bevindt. U dient in ieder geval uw wachtwoorden regelmatig te wijzigen, hiervoor een combinatie van letters en cijfers te kiezen en ervoor te zorgen, dat u een veilige browser gebruikt wanneer u surft op internet.

Kleine advertenties

Op onze websites is het mogelijk om gratis kleine advertenties te plaatsen. Hiervoor vragen wij via een registratieformulier naar uw naam, uw adres en uw e-mailadres. Deze gegevens worden dan opgeslagen in ons systeem en gebruikt voor het maken van de advertentie. In de advertentie worden uw naam of naar keuze een pseudoniem, evenals land, plaats en postcode en uw e-mailadres gepubliceerd. Daarnaast zijn gegevens voor het beschrijven van de apparatuur, door u geüploade afbeeldingen en uw telefoonnummer (optioneel) onderdeel van de gepubliceerde kleine advertentie.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Dit gebeurt om contact door geïnteresseerden mogelijk te maken en bedrog te vermijden. Bovendien vergelijken wij de gegevens, die door u voor de advertentie zijn verstrekt, met de gegevens in onze klanten-databank. Dit gebeurt om eventueel foutieve klantgegevens te corrigeren en de advertenties te kunnen koppelen aan het klanten-account, indien u al klant bent bij Musikhaus Thomann. Daardoor heeft u de mogelijkheid om uw advertentie gemakkelijk te beheren via de normale toegang tot het klantencentrum.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. Dit geldt voor de tijdens de registratieprocedure verzamelde gegevens wanneer de registratie op onze internetsite wordt beëindigd of herzien.

Als gebruiker heeft u op ieder moment de mogelijkheid om de registratie te beëindigen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder moment via de Klantenservice laten herzien. Het verwijderen van uw klanten-account moet u bij ons aanvragen. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice (bijv. via de aan de linkerkant in uw klanten-account opgenomen contactgegevens van uw persoonlijke contactpersoon). Uw persoonsgegevens worden in individuele gevallen voor een verwijdering alleen geblokkeerd indien wettelijke bewaarplichten of bestuurlijke besluiten de verwijdering ervan belemmeren.

Rechten van de betrokkene

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Toegang, rectificatie, beperking en gegevenswissing

U heeft altijd het recht op gratis toegang tot de bij Sleepring opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking via de websites van Thomann. Daarboven heeft u het recht op rectificatie, gegevenswissing en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, mits aan de wettelijke grondslagen hiervoor is voldaan.

U vindt de details in de relevante wettelijke voorschriften Art. 15 tot 19 van de AVG.

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan Sleepring als vewerkingsverantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Sleepring kan aan dit recht voldoen bijv. door de beschikbaarstelling van een csv-export van de over u verwerkte klantgegevens.

 1. Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt laten gelden, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, deze rectificatie of gegevenswissing of de beperking van de verwerking van de gegevens mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel moeite kost.

U hebt ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke het recht om te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

 1. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van Art. 6 lid 1 punt e of punt f van de AVG van u betreffende persoonsgegevens; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer, tenzij deze dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en of vrijheden, of de verwerking dient de verwezenlijking, uitoefening of verdediging van rechten.

Als de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, dan heeft u het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens ten behoeve van deze direct marketing; dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met een dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing heeft, dan worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt.

U hebt de mogelijkheid, om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar via een geautomatiseerde procedure uit te oefenen, waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 1. Herroepbaarheid van toestemmingsverklaringen voor gegevensbescherming

Bovendien kunt u op ieder moment uw gegeven toestemmingen aan Sleepring voor de toekomst herroepen via de hieronder vermelde contactgegevens.

 1. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een anderszins administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfsoord, uw werkplek of de locatie van de vermeende schending, wanneer u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens een schending is van de AVG.

De toezichthoudende autoriteit, bij wie het bezwaar is ingediend, houdt de bezwaarmaker op de hoogte van de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep volgens Art. 78 van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke, contactpersoon bij vragen of het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, contact

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wettelijke voorschriften voor de gegevensbescherming voor alle via de websites van Sleepring verlopende processen voor gegevensverwerking is;

Sleepring , Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Duitsland

U kunt zich bij vragen, opmerkingen, bezwaren en voor het uitoefenen van uw aanvullende rechten als betrokkene die verband houden met deze aanwijzingen voor de gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites van Sleepring direct wenden aan de functionaris voor gegevensbescherming van Sleepring via e-mail (info@sleepring.de). Deze persoon zal uw verzoeken met betrekking tot de gegevensbescherming graag behandelen.

Actualisering van de richtlijn voor gegevensbescherming

Sleepring kan deze richtlijn voor gegevensbescherming van tijd tot tijd actualiseren. Dergelijke veranderingen worden aangegeven op de website. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze richtlijnen voor gegevensbescherming of andere richtlijnen van deze website, verzoeken wij u om schriftelijk contact met ons op te nemen.